Yirmi sekizinci mezar taşı          Hüve’l Bâkî

Seyyid Mehmed Emin Efendi
Mülk-i fânîden etti rıhleti

Kādiriyye’de baş û cânıyla
Sâl-i erbaîn etti hizmeti

Şeyh Mustafa’dır âna mürebbî
Ânın mürşidi Gavsi hazreti

İrciî emri eyledi âgâh
Diyerek “Allah” etti ric‘ati

Yazdı Muhyiddin târîh-i tâmı
Dârü’l-karâr ola cenneti

          sene 1242 h