‘Postnişîn’, ‘posta oturan’ anlamına gelir. Post, Hazret-i İsmâil (a. s.) yerine kurban olan koçun postuna telmih ile Hazret-i İsmâil’in teslim ve rızâsını temsil eder. ‘Postnişîn’ tasavvuf terminolojisinde ârif şeyh, kâmil mürşid demektir.