‘İkdâm’: çalışkanlık, gözüpeklik, girişkenlik, yüreklilik, yüreklendiricilik, insiyatif alıcılık, sürekli çaba gösterme, sebat ve gayretle çalışma anlamlarına gelir. ‘Fart-ı ikdâm’, ikdâmın çokluğunu ifâde eder.