Kaynaklar

  1. Abdülkerîm Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, (Tercüme: Süleyman Uludağ), Dergâh Yayınları, İstanbul, 1978.
  2. Ali bin Osman Cüllâbî Hucvirî, Keşfü’l Mahcûb, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982.
  3. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l-Evliyâ, (Tercüme: Süleyman Uludağ), Mâvi Yayıncılık, İstanbul, 2002.
  4. Abdülbâki Gölpınarlı, On iki İmâm, Der Yayınevi, İstanbul, 1979.
  5. Mustafa Necâti Bursalı, İstanbul ve Anadolu Erenleri, Çelik Yayınevi, İstanbul, 1993.
  6. İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyânet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul,1988’den beri.
  7. http://algillani.com
  8. http://www.noori.org

Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 18.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.