Eyüp’te Bir Âmin Âlayı

[Yûnus Emre Hazretleri’nin]

Allah emrin tutalım
Rahmetine batalım (banalım)

aslında mekteb ilâhîsidir. Vaktiyle çocukların mektebe başlamasında yapılan ve ‘amin alayı’ denilen törenlerde, ilâhiciler tarafından okunurdu. Tekkelerimizde ise kuûd, kıyâm, devrân, Beyyûmî zikirlerinin hepsinde okunmuşdu. Eyyûbî Hâfız Zekâî Dede Efendi tarafından, düyek usûlünde, uşşak ve mâhur makamlarında bestelenmişdir.

Uşşâk bestesi, kendi torunu Mehmed Münir’in 1305/1887-88’de mektebe başlaması münâsebetiyle yapılmış ve ilk defa okunması da şöyle olmuşdu:

Eyyüb’de, Hazret-i Hâlid Türbesi’nin ziyâret-hâcet penceresi önünde yapılması mutâd olan vakit namazı duâsından sonra, gine Zekâî Dede’nin hisarbuselik makāmında bestelediği

Yâ İlâhî sana geldik
Bizi mahzun eyleme

ilâhisine başlanarak, avlunun dış kapısından, caddeye çıkılmışdı. Küçük Münir, başında Bahariye Mevlevîhânesi postnişîni Neyzen Hüseyin Fahreddîn Dede Efendi tarafından tekbîr ile giydirilmiş, uzunluğu kısa, deve tüyü renginde parlak sikkesi, sırtında geniş kollu hırkası, bütün Mevlevî ceyizleriyle at üstüne bindirilmişdi. Alaya Kalenderhâne Mektebi’nin bütün talebesi ve ilâhicileri de katılmışdı. Zekâî Dede’nin bu yeni ilahisi, bir ağızdan okunuyor, ve kafile, bir alay korosu halinde Câmî-i kebîr önünden geçerek, Kuru Kavak Caddesi’nde (şimdi Hâlid Paşa Caddesi) Cedîd Ali Paşa Câmii yanındaki 66 numaralı evine doğru ağır ağır yol alıyordu. Bahariye yolunda, Fâtih devrinden kalma Taşlıburun Tekkesi’nin yüz yaşına yaklaşmış postnişîni Şeyh Süleyman Sıdkî Efendi de, bütün derviş ve zâkirleriyle nevbe vurarak (el kudümü ve mazhar çalarak), bu alayı Câmî-i şerîf’in köşesinden karşılamışdı.

Kalenderhâne Mektebi’nin meşhur huffâz hocası Şeyh Osman Hilmi Efendi’nin biribirinden değerli dokuz hâfız kardeşi, Bahariye Mevlevî şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede, Zekâîzâde Hâfız Ahmed İlhâmî (Irsoy), İslambey Bedevi Tekkesi portnişini ulemâdan Hâfız İbrâhim Efendi, Bülbülderesi’nde Kādiriyye’den Hâkî Baba Tekkesi postnişîni, tanınmış kıyamcılardan Şeyh Sâdeddin Efendi, meşhur mutasavvıf Abdülkādir-i Belhî Hazretleri gibi Eyyûb ve çevresinin pek çok saygı gösterdiği muhterem simâlar alayın önünde ruhânî muhabbetleriyle dikkati çekiyorlardı.

O gece Zekâî Dede’nin evinde ayrıca tertiplenen tevşîhli mevlid-i şerîfde, yine Zekâî Dede’nin yaptığı tevşîh ve ilâhiler okunmuşdu.

Cemâleddin Server Revnakoğlu


Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.