Çenezâde Tekkesi

Çenezâde Tekkesi’nin yeri

Kādiriyye’nin Resmiyye koluna bağlı olmuş tekkelerden birisi de Çenezâde Tekkesi’dir. Çenezâde Tekkesi, Fâtih’te Emir Buhârî Türbesi civârında idi. Fevzi Paşa Caddesi açılırken yıkılmıştır. Yeri şimdi yaya kaldırımıdır. Altıncı şeyhi zamânında Kabakulak Âsitânesi ile sıkı ilişkiler içinde olduğunu gördüğümüz tekkenin yedinci postnişîni Resmiyye kolundandır.

Çenezâde Tekkesi şeyhleri

Çenezâde Mehmed Ziyâeddin Efendi

Çenezâde Tekkesi’ni kuran kişi, Karaman’lı Çenezâde Mehmed Ziyâeddin (bin Ahmed) Efendi’dir. Ehl-i keşiften bir zât olduğu söylenen bu zât-ı şerîf, Altımermer’de Sinek Şeyh Halil Tekkesi’nin kurucusu olan Kādirî şeyhi Halil Sabri Efendi’nin (r. 1170/1756-57) halîfesidir. Mehmed Ziyâeddin Hazretleri 1188/1774-75 yılında göçmüştür.

Çenezâde Ahmed Efendi

Mehmed Ziyâeddin Hazretleri’nden sonra posta onun kardeşi Çenezâde Ahmed Efendi geçti. Ahmed Efendi 5 Muharrem 1192/3 Şubat 1778 târihinde göçtü ve tekkesinin türbesine sırlandı.

Şeyh Sâdık Efendi

Ahmed Efendi’den sonra Kanlıcaklı Şeyh Sâdık Efendi tekkenin postnişîni oldu. Sâdık Efendi 1250/1834-35 yılında fenâ âleminden ayrıldı.

Mehmed Fikri Efendi

Tekkenin dördüncü şeyhi, Sultan Mehmed’in Müneccimbaşı Gürcü Şeyh Mehmed Fikri Efendi (bin Seyyid Mehmed el-Kādirî) olmuştur. Mehmed Fikri Efendi, zâkirbaşı Hacı Ahmed Efendi’nin halîfesidir, 1245 Recebi’nde (Aralık 1829-Ocak 1830’da) hilâfet almıştır. Mehmed Fikri Efendi, tekkenin ikinci bânisidir. 1 Muharrem 1263/20 Aralık 1846 târihinde göçtü, tekkenin türbesine defn edildi.

Mehmed Sâlim Efendi

Müneccim Fikri Efendi’den sonra onun oğlu Şeyh Mehmed Sâlim Efendi posta geçti. Bu zât da 9 Receb 1276/30 Ocak 1860’da göçtü, tekkenin türbesine gömüldü.

Mehmed Sâlih Efendi

Bundan sonra Müneccimbaşı Mehmed Fikri Efendi’nin diğer oğlu Şeyh Mehmed Sâlih Efendi postnişîn oldu. Mehmed Sâlih Efendi, sadâret-i uzmâ evrak odası hülefâsındandır. Tarîkat hilâfetini babasından değil, Hamdi Efendi’den almış, bu yüzden onun zamânında tekke Eşrefiyye’den olmuştur. ‘Hamdi Efendi’ diye anılagelmiş bu zât, Hekimoğlu Ali Paşa şeyhi ve Sünbül Efendi türbedârı olan meşhur zâkirbaşı Şeyh Mehmed Hamdullah Efendi Hazretleri’dir. Sâlih Efendi’nin rehberliğini Şeyh Azîz Efendi yapmıştır; Azîz Efendi de meşhur zâkirbaşılardan olup, Kabakulak Âsitânesi zâkirbaşısı Ali Gerçek’in babasıdır. Şeyh Mehmed Sâlih Efendi sekiz ay süren ve kendini yatağa bağlayan bir hastalıktan sonra 3 Cemâzeyilevvel 1317/9 Eylül 1899 günü göçtü ve ardında 26 yaşında bir eş ile altı yaşında bir erkek ve üç yaşında bir kız çocuğu bıraktı.

Mehmed Fikri Efendi

Hastalığı sırasında Mehmed Sâlih Efendi’ye vekâlet eden Kabakulak şeyhi İsmâil Hakkı Efendi, onun ölümünden sonra da eşinin israrı üzerine yetim kalmış olan erkek oğlu Mehmed Fikri’ye nâiblik etmiştir. Mehmed Fikri’ye nâiblik etmiş olan bir başka kişi de Kefevî şeyhi bestekâr Hacı Edhem Efendi’dir.

Mehmed Sâlih Efendi’nin oğlu Mehmed Fikri Efendi, 1330/1911-12 yılında Kabakulak şeyhi Hakkı Efendi’den hilâfet almış, posta oturmuş ve tekkelerin sırlanmasına kadar şeyhlik yapmıştır. Zamânında tekke Resmiyye koluna girmiştir. Cemâleddin Server Revnakoğlu, Mehmed Fikri Efendi’yi şöyle vasf ediyor:

Hakîkaten sülehâdan, halûk, halîm, sükûtî, ehl-i hâl bir zâttır. Dâimâ makām-ı hîçîde bulunur. Edeb ve terbiyesi, mübârek hâli herkesi utandırır. Fakir hâli içinde bulunduğu hâlde kendine göre keremi, sehâsı vardır. Beş vakte beş katan samîmî âbidlerdendir. Herhangi bir toplantıda meşîhatfürûşluk etmez, dâimâ hizmet makāmında bulunur.

Çenezâde Tekkesi zâkirleri

Çenezâde Tekkesi’nde, Kabakulak Tekkesi’nin eski dervişlerinden Zâkir Mustafa Dede, bâzen de Yenikapı Mevlevîhânesi’nden Şeyh Mustafa Zekâîzâde Hüseyin Şefik Dede zâkirlik ederlerdi. Son zamanlarda ise tekkenin zâkirbaşısı, Kabakulak zâkirbaşısı olan Ali Gerçek idi.


Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.