Ali Efendi Tekkeleri

‘Ali’ adlı kişilere izâfe edilen Resmiyye koluna bağlı iki tekke biliyoruz, bunlar Ali Efendi ve Mestçi Şeyh Ali Efendi Tekkeleri’dir.

Ali Efendi Tekkesi

Ali Efendi, Mustafa Ahî Hazretleri’nin halîfelerindendir. Karabaş Câmii karşısındaki iki odadan oluşan evini tekkeye dönüştürmüştü. Mustafa Âhî Hazretleri Kıbrıs’a giderken Ali Efendi de gitmiştir. Ali Efendi’nin gerek kendisi, gerek tekkesi hakkında başka bilgimiz bulunmuyor.

Burada adı geçen Karabaş Camii hangi câmidir: Tophâne’deki Karabaş Camii mi, Fâtih’te Veled-i Karabaş Mahallesi’nde Aynalıbakkal Sokağı’ndaki Veled-i Karabaş Camii mi, Fâtih’te Keçeci Karabaş Mahallesi’nde Melek Hoca Caddesi üzerindeki Karabaş Veli Mescidi mi? Eğer üçüncüsü ise, şimdi kendisinden bahsettiğimiz Ali Efendi, Mestçi Şeyh Ali Efendi olabilir.

Mestçi Şeyh Ali Efendi Tekkesi

Karagümrük’te Karabaş Mahallesi’nde ‘Mestçi Şeyh Ali Efendi’ adını taşıyan bir tekke varmış. 19uncu yüzyılın ortalarında boş arsa hâline gelmiş. Bu tekke de herhâlde en azından bir dönem için Resmiyye’ye bağlı idi. Mestçi Şeyh Ali Efendi kimdir? Kocamustafapaşa’da yatan Ramazan Mahfî Efendi’nin hâlifelerinden olan Mestçi Şeyh Ali Efendi midir? Başka bir kişi midir? Mestçizâdelerden olan Alîme Hâtun ile akrabalığı var mıdır? Bunları hiç bilmiyoruz. Bütün bildiğimiz Revnakoğlu’nun bize söylediği şu cümleden ibârettir.

Karagümrük’te Karabaş Mahallesi’nde bir asırdan beri arsa-i hâliye olarak kalan Mestçi Şeyh Ali Efendi Tekkesi’nin meşîhatleri Kabakulak şeyhinin inhâsına meşruttur.

Yeni bir kaynak bulmadan bu iki tekkenin aynı tekke olup olmadığını kesinlikle belirlememiz mümkün olmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.