Kaynaklar

 
 1. Mustafa Resmî Âhî (Müstensih), Tarîkat hakkında bir risâle, (Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmud Efendi bölümü, 4535 numara), 1196 (hicrî).  
 2. Mustafa Resmî Âhî (Müstensih), Tarîkat hakkında bir risâle, (Sermet Çifter Kütüphânesi, 1028 numara), 1196 (hicrî).  
 3. Mehmed Şemseddin, Dîvan, (Millî Kütüphâne, Yazmalar, A008207 numara), yılı belli değil.  
 4. Müellif ve müstensihleri belirtilmemiş, Risâleler mecmuası, (Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, 2673 numara), yılı belli değil.  
 5. Mehmed Rifat el-Eşrefî, Nefhatü’l Riyâzü’l Âliyye fî Beyâni’t-Tarîkati’l Kādiriyye, (Millet Kütüphânesi, Ali Emîrî Şeriyye Bölümü, 1127 numara), 1268 (hicrî).  
 6. Tabibzâde Derviş Mehmed Şükrü ibn İsmâil, Silsilenâme-i Turuk-i Âliyye, (Hacı Selim Ağa Kütüphânesi, Hüdâî Efendi bölümü, 1098 numara), 1291 (hicrî).  
 7. Tabibzâde Derviş Mehmed Şükrü ibn İsmâil, İstanbul Hânkâhları Meşâyihi, (Hazırlayan: Turgut Kut), Harvard üniversitesi, 1995.  
 8. Hüseyin Nazmi Geylânî Hazretlerinin silsilesi.  
 9. eş-Şeyh Eyüb Hulkî, İcâzetnâme tomarı, 1265 (hicrî).  
 10. Hüseyin bin İsmâil Ayvansarayî, Tercemetü’l-Meşâyih, (Süleymâniye Kütüphânesi, Esad Efendi bölümü, 1375 numara), yılı belli değil.  
 11. Seyyid Sırrî Ali, Kādirîler Âsitânesi’nin Manzum Târihçesi, (Hazırlayan: Mustafa S. Kaçalın), Âsitâne Yayınları, İstanbul, 1992.  
 12. Ebû Rıdvan bin Sâdık Vicdânî bin Mustafa Zağferanbulu, Tomar-ı Turuk-ı Âliyye 2. Kitâb Kādiriyye Silsilenâmesi, (Süleymâniye Kütüphânesi, İzmirli İsmâil Hakkı bölümü, 1273 numara), 1340 (rûmî).  
 13. Yahyâ Âgah bin Sâlih el-Kādirî, Mecmuatü’z-Zarâif Sandukatü’l-Ma‘ârif, (Süleymâniye Kütüphânesi, Nûri Arlasez bölümü, 101 numara), 1317 (hicrî).  
 14. Hüseyin Vassaf, Sefînetü’l Evliyâ, (Hazırlayanlar: Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 2006.  
 15. Hüseyin Ayvansarayî, Hadîkatü’l-Cevâmî, (Hazırlayan: Ahmed Nezih Galitekin), İşâret Yayınları, İstanbul, 2001.  
 16. Ahmed Nezih Galitekin, Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul Câmi, Tekke, Medrese, Mekteb, Türbe, Hamam, Kütüphâne, Matbaa, Mahalle ve Selâtin İmâretleri, (Hazırlayan: Ahmed Nezih Galitekin), İşâret Yayınları, İstanbul, 2003.  
 17. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l-Evliyâ, (Tercüme: Süleyman Uludağ), Mâvi Yayıncılık, İstanbul, 2002.  
 18. Abdülkerîm Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, (Tercüme: Süleyman Uludağ), Dergâh Yayınları, İstanbul, 1978.  
 19. Ali bin Osman Cüllâbî Hucvirî, Keşfü’l Mahcûb, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982  
 20. Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf [18. yüzyıl], İnsan Yayınları, İstanbul, 2003.  
 21. Hür Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf [19. yüzyıl], İnsan Yayınları, İstanbul, 2003.  
 22. Mustafa Özdamar, Dersaâdet Dergâhları, Kırkkandil Yayınları, İstanbul, 1994.  
 23. Sâdeddin Nüzhet Ergun, Türk Mûsikîsi Antolojisi, İstanbul Üniversitesi (Edebiyât Fakültesi) Yayınları, İstanbul, 1942-43.  
 24. Cemâleddin Server Revnakoğlu, Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarîkat Kültürü, (Hazırlayanlar: M. Doğan Bayın ve İsmâil Dervişoğlu), Kırkambar Kitaplığı, İstanbul, 2003.  
 25. Sâdık Albayrak, Son Devir Osmanlı Ulemâsı, (Hazırlayanlar: M. Doğan Bayın ve İsmâil Dervişoğlu), Medrese Yayınları, İstanbul, 1980.  
 26. Kaybolan Medeniyetimiz, (Yayına Hazırlayan: Hüseyin Kutlu), Damla Yayınevi, İstanbul, 2005.  
 27. İsmet Demir, Hacı Osman Yıldırım, Beşiktaşlı Şeyh Yahyâ Efendi ve Üveysîlik, Şeyh Yahyâ Efendi Kültür ve Araştırma Vakfı Yayın no: 1, İstanbul, 2000.  
 28. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Târih Vakfı, İstanbul, 1993.  
 29. İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyânet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1988’den beri.  
 30. Esin Demirel İşli, İstanbul Tekkeleri Mîmârîsi, Eklentileri ve Restorasyonu, Doktora tezi, İstanbul, 1999.  
 31. Bilgin Turnalı, Esin Yücel, İstanbul’daki Bâzı Tekkelerin Yerlerine Dâir Bir Araştırma, Vakıflar Dergisi, 18. sayı (1984), 141–163.  
 32. Atilla Çetin. İstanbul’daki Tekke, Zâviye ve Hânkahlar Hakkında 1199 (1784) Târihli Önemli bir vesîka, Vakıflar Dergisi, 13. sayı (1981), 583–590. Başbakanlık Basımevi, Ankara.  
 33. Fâdıl Ceylanoğlu’ndan sözlü olarak nakledilmiş mâlûmât.  
 34. Mehmed Şemseddin Hazretleri’nin torunlarından sözlü olarak nakledilmiş mâlûmât.

Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.