Âhî Hazretleri’ne Mersiye

Sitâyiş-i Hazret-i Şeyh Mustafa Âhî (kuddise sırruhu)

Mürşid-i dânâ-yı Âhî Şeyh Seyyid Mustafa
Ârif billah Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Kıblegâh-ı âşıkān ve nûr-ı çeşm-i ârifân
Mahzen-i esrâr Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Sâhib-i ilm-i kerâmet mu‘tiy-i feyz-i Hüdâ
Mahlası Resmîle Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

... vefâ Âhî Şeyh Seyyid Mustafa
Kādirî eri Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Hû’ya erdikde özü dediler Âhî vâkıf
Ârifler bilir Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

.. ihda[?] âşıkâne zikr içün
Hem muvaffak[?] oldu[?] Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Hayli müddet neşr-i etvâr-ı tarîkat eyleyüb
Nice demler sürdü Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Cümleden tekmîl-i esmâ ve icâzet emrini
Kâmiline verdi Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Nefy olup azm etti Mâğusa kal’asına bîgünâh
Âşıkânı kıldı Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Kırk birinci günde emr-i irciîye baş eğip
Gitti, kaldı dilde Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Şâh bâzü’l-eşheb râhında mürg-i cânı
Uçurup aslına Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Sırrını takdîs edip Hakk, himmeti hâzır ola
Gönlümüzde dâim Âhî Şeyh Seyyid Mustafa

Sıdkla derviş Sâmî kıl sitâyiş ol şehi
Hubbi oynar dilde Âhî Şeyh Seyyid Mustafa


Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.