Âhî Hazretlerinin İrtihâline Târih

Hazret-i Sultan Seyyid Mustafa Âhî er-Resmî el-Kādirî (kuddise sırruhu’s-sâmî)’nin irtihâlinde müşarünileyhe eş-Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi’nin söylediği târihdir

Bağ-ı dehr içinde Resmî Şeyh Seyyid Mustafa
Meyvedar bir nahl-ı kudret idi kim vasfa sezâ

Gerçi kim Âhî denirdi Hû’ya erdikte özü
İlm-i tahkîka pervâz etti bîçûn ü çerâ

Gülistân-ı Kādirî’de bir gül-i rânâ idi
Bû-yı ıtrâmizi kıldı nice cânı pürsafâ

Bulmuş idi lübb-i tevhîdi vücûdunda hemîn
Lübbünün sırriyle etmişdi özün âlemnümâ

Zâtı ile Zât’e ermiş zikri fikri Hû olup
Hû idi bey‘ u şirâsı Hû idi ahz ü atâ

Dest be dest olan yedullah sırrın eylerdi şühûd
Kurtulub firkat gamından vasla olurdu rehâ

Tâlib-i esmâya andan feth olurdu doğru reh
Herkese kadrince olmakda idi müşkilgüşâ

Çün tarîk-i Kādirîde say idüb buldu kemâl
Eyledi bir kaç makām ihyâ ki zikrullah ola

Hem yetişdirdi nice şâḥ sırrını ibkā içün
Oldu tecdîd-i libâs-i hakkla engüşt-nümâ

Her biri îlân-ı ezkâriyle gülbankın edip
Etmede bir gûşede mânend-i bülbül ah ü vâ

Her ne yüzden kim zuhûr etse celâl ve ger cemâl
Hüsn-i tâbir ile eylerdi tesellî dâimâ

Çûn ki men mâte garîben remzine âgâh olup
Oldu kad mâte şehîden sırrı ile âşinâ

Gerçi menfiyyen bilir âlem ânı mânâda lâkin
Hâle-i Ahmed anı etmişdi dâvet mâvesiyyâ

Dâvete etti icâbet cânına minnet bilip
Kıldı bîpervâ azîmet etmedi havf ü recâ

Erbaîn çün tamâm oldu çıkıp ol lâneden
Kıldı pervâz âlem-i lâhûta ol âlî hümâ

Âh elden aldırıp ol dürrü biz kaldık yetim
Bulunur mu böyle bir âlî sadef göster bana

Çün hitâb-ı irciî erdi simâ‘-i sırrına
Rûh-ı pâki eyledi kandil-i Arş’ı rûşenâ

Bendesi Şemsî’ye ilhâm oldu bu târîh-i tâm
Ruh-ı akdes dedi “Yâ Hû”, eyledi azm-i Hüdâ

1206


Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.