Ayşe Hâtun Tekkesi Vakfının Sicili

Mahmiyye-i İstanbul’da, Yeni Bağçe kurbünde, Keçeci Pîri Mahallesi’nde sâkin sâhibetü’l-hayrât Ayşe binti Şeyh İbrâhim nâm hâtun meclis-i enverde zikr-i âtî vakfına mütevellî nasb ve tâyîn eylediği işbu sâhibü’l-küttâb kebîr oğlu Şeyh Mustafa Efendi ibni Seyyid Yâkub Efendi mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve îtirâf-ı mer‘î edip:

“bâ hüccet-i şer‘îyye yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâki etrâf-ı erba‘adan Kâtib Mehmed Efendi ve Saatçi Süleyman Efendi ve hamallar kethüdâsı ve imam meşrûtası olan menziller ve bâzen tarîk-i âm ile mahdûd bihesâb-ı terbîzî üç yüz zir‘â arsâ-yı hâliyem üzerine rızâen li’llahi teâlâ binâ ve ihdâs eylediğim bir zâviye-i şerîfi ve derûnunda bir mihrâb ve bir soffa ve bir oda ve kenef ve bir mikdâr bağçe ve medfûn olan Bağdâdî Şeyh Şerâfeddin Efendi’nin türbesi etrâfından elli zir‘â mikdârı yeri medfen olup fevt olanlar ol mahalle defn olunmak üzere işbu zikrolunan arsa ve ebniyeyi hasbeten li’llah ve taleben li merzat’illahi teâlâ vakf edip şöyle şart eyledim ki:

«Zâviye-i mezkûrede oğlum merkum Mustafa Efendi hayatta oldukça şeyh olup, yevm-i Cumada kıyâmen ve ku‘ûden tarîk-i Kādiriyye üzere zikrullah edip, sevâbını Hazret-i fahr-i kâinât efendimize, ve Kutb-i rabbânî Şeyh Muhyiddin Abdülkādir Geylânî ve şeyh-i sânî İsmâil Rûmî Hazretleri’ne ve tarîkimizden güzerân eden meşâyih-i kibâr ve dervişân ve bu fakîrenin rûhuna ve cemî müminîn ervâhlarına ihdâ edeler. Ba‘de vefâtihi oğlum Derviş Süleyman, ve ba‘dehu oğlum Derviş Saîd’e ve ba‘dehu oğlum Derviş Mehmed’e, ba‘de vefâtihim evlâd ve evlâd-ı evlâdlarının erşed ve aslahı zâviye-i mezkûrede şeyh ve mütevellî olalar ve ba‘de’l-inkirâz-ı ekmel, Kādirîhâne şeyhi arzıyla müstehakkına verile deyû tâyîn-i şurût ve tebyîn-i kuyûd eyleyüb fâriğen ani’ş-şevâgil mütevellî-yi merkuma teslîm eylediğimde ol dahî vakfiyet üzere ahz ü kabz edip, sâir evkâf mütevellîleri gibi mutasarrıf olsun»”

dedikde gıbbe’t-tasdîk vâkıfe-i mezbûre Ayşe Hâtun vakf-ı mezbûrdan rücu‘ mukaddime-i adem-i lüzûmuna teşebbüs edip mütevellî-yi merkum dahî sıhhat-i lâzıme zâhib olan eimme-i dîn kavilleriyle mukābele ve hüküm taleb idüben[?] hâkim-i mevkî-âlâü’l-kitâb (refa‘a kadrihi) efendi huzûrunda mürâfa‘a ve muhâsama ettiklerinde hâkim hazretleri dahî âlimen-bi’l-hilâfi’l-câri beyne’l-eimmeti’l-eslâf vakf-ı mezbûrun sıhhat-i lüzûmuna hükm-i şer‘î ve kazâ-yı mer‘î edip, vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım olmakla min ba‘d el-battalu mümtenîü’l-ihtimâl oldu.

harrere fî’l-yevmi’t-tâsî‘ min Rebîülevveli seneti mieteyn ve elf (9 Rebîülevvel 1200/10 Ocak 1786)

 

 

 

 

 

 


Hakk’ı erden, eri Mü’min’den iste
Budur sözüm sana şikeste beste

Bu sayfa son olarak 20.05.2012 târihinde değiştirilmiştir.